ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้ภาษาราชการ การใช้ QR code ในหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 965,015